poniedziałek, 19 lutego, 2024
Strona głównaWelt600 złotych nowego dodatku. Kto i jak może go otrzymać

600 złotych nowego dodatku. Kto i jak może go otrzymać

Dodatek aktywizacyjny to wsparcie finansowe przeznaczone dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędzie pracy na poziomie powiatowym. Aby otrzymać ten dodatek, osoba musi spełnić określone kryteria uprawniające do zasiłku dla bezrobotnych oraz podejmować pracę zarobkową samodzielnie lub zgodnie z wytycznymi i skierowaniem ze strony urzędu pracy.

Ten rodzaj wsparcia ma na celu zachęcenie bezrobotnych do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy poprzez samodzielne podjęcie pracy lub podjęcie zatrudnienia na podstawie skierowania od urzędu pracy. Wprowadzenie dodatku aktywizacyjnego ma pomóc osobom bezrobotnym w przełamaniu bariery związanej z powrotem do zatrudnienia, poprawiając ich motywację i zachęcając do podejmowania aktywnych kroków w celu poprawy swojej sytuacji zawodowej.

Nowy dodatek – jak go otrzymać

Dodatek aktywizacyjny może być uzyskany na podstawie dwóch różnych kryteriów:

  1. Osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna i ma prawo do zasiłku, może otrzymać ten dodatek, jeśli dobrowolnie zdecyduje się podjąć pracę lub inną formę pracy zarobkowej.
  2. Osoba może zakwalifikować się do dodatku aktywizacyjnego, jeśli została skierowana przez urząd pracy na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu oraz jej wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego jest uzależniona od indywidualnej sytuacji osoby:

Jeśli osoba jest bezrobotna, ma prawo do zasiłku i dobrowolnie zdecyduje się na podjęcie pracy, dodatek będzie wypłacany przez połowę okresu, na który przysługiwałby jej zasiłek, a jego wartość wynosić będzie maksymalnie 50% wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku, gdy osoba podjęła pracę zgodnie ze wskazaniem urzędu pracy, dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany przez cały okres, na który przysługiwałby jej zasiłek. Jego wysokość będzie stanowić różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a obecnym wynagrodzeniem osoby, jednak nie przekroczy 50% wartości zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny ma na celu zachęcić osoby bezrobotne do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy poprzez podjęcie pracy zarobkowej, co może stanowić motywację do poprawy ich sytuacji finansowej i zawodowej.

Osoba nie będzie uprawniona do dodatku aktywizacyjnego w następujących przypadkach:

  1. Jeśli podjęła pracę na skierowanie urzędu pracy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.
  2. Jeśli podjęła pracę lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego wcześniej była zatrudniona lub dla którego wykonywała pracę zarobkową przed zarejestrowaniem się jako bezrobotna.
  3. Jeśli podjęła pracę lub inną pracę zarobkową za granicą Polski u pracodawcy zagranicznego.
  4. Jeśli obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka.

This is from
600 złotych nowego dodatku. Kto i jak może go otrzymać:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments