poniedziałek, 26 lutego, 2024
Strona głównaWeltDodatek 3500 zł dla osób 55+ i 60+. Kiedy ruszają wypłaty pieniędzy

Dodatek 3500 zł dla osób 55+ i 60+. Kiedy ruszają wypłaty pieniędzy

W okresie od 2021 do 2022 roku, nauczyciele mieli prawo do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, pod warunkiem osiągnięcia wieku 55 lat dla kobiet i 59 lat dla mężczyzn. Jednak od 2023 do 2024 roku, wiek ten został nieco zmieniony, umożliwiając kobietom otrzymywanie świadczenia już od 55. roku życia, a mężczyznom od 60. roku życia. Zauważmy, że wiek ten stale wzrasta, co oznacza, że w przyszłości będzie jeszcze wyższy.

W lipcu 2023 roku, liczba osób korzystających z nauczycielskich świadczeń przedemerytalnych wynosiła 12,4 tysiąca. Średnia wysokość tych świadczeń wynosiła 3,5 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że te liczby mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnych regulacji i demograficznych tendencji.

Nauczycielskie świadczenia przedemerytalne

Według danych ZUS, możemy zauważyć pewne zmiany w liczbie osób pobierających świadczenia kompensacyjne oraz w przeciętnej wysokości tych świadczeń w okresie od stycznia do lipca 2023 roku. Jest to istotne dla analizy trendów i sytuacji finansowej beneficjentów tych świadczeń.

W styczniu 2023 roku, 13,7 tysiąca osób korzystało z tych świadczeń, a średnia wysokość wynosiła 3011,58 złotych. W kolejnych miesiącach liczba beneficjentów nieco spadła, osiągając 12,4 tysiąca w lipcu 2023 roku. Jednocześnie przeciętna wysokość świadczenia kompensacyjnego zwiększała się z miesiąca na miesiąc, osiągając najwyższy poziom w marcu 2023 roku, kiedy to wynosiła 3578,72 złotych. Warto zaznaczyć, że podane kwoty są brutto, co oznacza, że mogą obejmować różne składniki, takie jak podatki i składki społeczne.

Te dane wskazują na pewne fluktuacje w liczbie osób korzystających z tych świadczeń oraz na zmiany w ich wysokości w badanym okresie. Analiza tych trendów może być użyteczna do zrozumienia dynamiki rynku pracy i sytuacji finansowej osób otrzymujących świadczenia kompensacyjne.

Ile osób pobiera świadczenia kompensacyjne?

Liczba nauczycieli, którzy otrzymują świadczenie kompensacyjne w lipcu tego roku, jest niższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego i dwóch lat wcześniej.

W lipcu 2022 roku, 12,8 tysiąca nauczycieli było beneficjentami świadczenia kompensacyjnego, przy czym średnia wysokość tego świadczenia wynosiła 2863,59 złotych. Porównując to z danymi z lipca 2021 roku, kiedy to 13,6 tysiąca nauczycieli korzystało z kompensacji, a średnia wysokość wynosiła 2573,32 złote, można zauważyć istotny wzrost kwoty świadczenia.

Tendencja spadkowa w liczbie osób korzystających z tego świadczenia w ciągu ostatnich dwóch lat może wynikać z różnych czynników, w tym zmian w regulacjach dotyczących kwalifikacji do tego świadczenia lub ewentualnych zmian w strukturze zatrudnienia w edukacji. Warto zwrócić uwagę, że mimo niższej liczby beneficjentów, przeciętna wysokość świadczenia kompensacyjnego w lipcu 2022 roku znacząco wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. To może sugerować, że osoby, które wciąż korzystają z tego świadczenia, otrzymują teraz wyższe świadczenia niż wcześniej, co może być wynikiem dostosowań w polityce świadczeniowej lub zmian w kryteriach kwalifikacyjnych.

Emerytury pomostowe dla nauczycieli

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne stanowią swoisty odpowiednik emerytur pomostowych dla nauczycieli. To forma wsparcia finansowego przewidziana dla nauczycieli, którzy osiągnęli wymagany staż pracy oraz spełniają określone kryteria. W lipcu 2023 roku, emerytury pomostowe korzystało 40,5 tysiąca osób, a średnia wysokość tych świadczeń wynosiła 4552,85 złotych.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, przyznanie tego świadczenia zależy od spełnienia pewnych warunków. Nauczyciele muszą posiadać łączny staż pracy wynoszący co najmniej 30 lat, z czego przynajmniej 20 lat muszą być związane z pracą nauczycielską, i pracować na co najmniej jedną drugą etatu. Warto zaznaczyć, że wiek uprawniający do otrzymania tego świadczenia podlega stopniowemu podwyższaniu w okresie od 2014 do 2032 roku. To oznacza, że nauczyciele muszą osiągnąć określony wiek, zaczynając od 55. roku życia, aż do momentu, gdy osiągną powszechny wiek emerytalny obowiązujący w danym okresie.

Ta forma świadczeń jest istotna dla nauczycieli, ponieważ stanowi swoisty zabezpieczenie finansowe w okresie przedemerytalnym, umożliwiając im godne życie po zakończeniu pracy zawodowej. Daje również pewność, że ich wysiłek i długoletnia praca zostaną należycie docenione. Wysokość świadczeń jest ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami i może być ważnym elementem planowania finansowego nauczycieli w perspektywie emerytury.

Jaki wiek daje prawo do świadczenia?

  1. Nauczyciel w latach 2021-2022 mógł otrzymać kompensówkę, jeśli ukończył 55 lat (kobieta) i 59 lat (mężczyzna).
  2. W latach 2023-2024 może ją otrzymać jeśli ukończy 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).
  3. W latach 2025-2026 będzie mógł ją otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyzna), 
  4. W latach 2027-2028 – odpowiednio 57 lat i 62 lata, 
  5. W latach 2029-2030 odpowiednio 58 lat i 63 lata, 
  6. W latach 2031-2032 odpowiednio 59 lat i 64 lata.

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Lipcowa nowelizacja (weszła w życie na początku września) rozszerzyła grona uprawnionych do tego świadczenia o nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Jaka wysokość odpraw? Przesłanki?

Nauczyciele korzystający z tzw. „kompensówek” otrzymują takie same odprawy, jak ci, którzy przechodzą na standardowe emerytury. Dodatkowo, mają prawo do identycznych świadczeń socjalnych, co nauczyciele przechodzący na emeryturę.

Jednakże istnieje ważna klauzula ograniczająca, która dotyczy ich możliwości kontynuowania pracy w szkole, przedszkolu lub innym ośrodku edukacyjnym po rozpoczęciu pobierania tych świadczeń. Zgodnie z tą klauzulą, jeśli nauczyciel korzysta z kompensacji emerytalnej, nie może kontynuować pracy w tych placówkach, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma związku z pracą dydaktyczną. W przeciwnym razie grozi mu zawieszenie wypłaty świadczenia kompensacyjnego. Jednakże, jeśli podejmie pracę poza zawodem nauczyciela, nadal może otrzymywać świadczenie kompensacyjne.

Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku wprowadzono pewne odstępstwa od tej zasady. Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, od 24 lutego 2022 roku, czyli od momentu agresji Rosji na Ukrainę, nauczyciele mają możliwość podjęcia pracy jako pomocnicy nauczyciela lub nauczyciele w oddziałach przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy, zachowując przy tym prawo do świadczenia kompensacyjnego, bez ryzyka jego utraty. Ponadto, istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli języka polskiego lub nauczycieli prowadzących dodatkowe lekcje języka polskiego, a także innych nauczycieli niż polonista, pod warunkiem, że w danej szkole uczy przynajmniej jeden uczeń, który jest obywatelem Ukrainy i jego pobyt na terenie Polski jest uznawany za legalny.

Te przepisy obowiązują do 31 sierpnia 2024 roku, co oznacza, że nauczyciele, którzy podejmują pracę w tych specyficznych warunkach, nie muszą obawiać się utraty swojego świadczenia kompensacyjnego.

Skąd pieniądze na świadczenia?

Środki finansowe przeznaczone na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie są pozyskiwane z odprowadzonych składek, lecz pochodzą z budżetu państwa.

Organizacja Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) udostępniła na swojej oficjalnej stronie internetowej specjalny kalkulator, który umożliwia każdemu nauczycielowi obliczenie przewidywanej wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wystarczy, że nauczyciel poda swoje podstawowe dane, a kalkulator wykaże prognozowaną kwotę, którą będzie mógł otrzymywać w ramach tego świadczenia.

To narzędzie jest bardzo przydatne dla nauczycieli, ponieważ pozwala im zrozumieć, jakie korzyści finansowe mogą uzyskać w okresie przedemerytalnym. Daje im możliwość planowania swojej sytuacji finansowej i podejmowania decyzji na podstawie konkretnych liczb.

This is from
Dodatek 3500 zł dla osób 55+ i 60+. Kiedy ruszają wypłaty pieniędzy:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments