sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaWeltJesteś rodzicem? Z tym wnioskiem dostaniesz ekstra 690 zł

Jesteś rodzicem? Z tym wnioskiem dostaniesz ekstra 690 zł

Oprócz dodatku w wysokości 300 złotych oferowanego przez ZUS w ramach programu „Dobry start”, istnieje również inna forma wsparcia finansowego, która może pomóc w pokryciu wydatków związanych z nauką dzieci w szkole. To dodatek edukacyjny, który wynosi ponad 600 złotych rocznie i jest wypłacany co miesiąc w trakcie trwania roku szkolnego.

Dodatek edukacyjny przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum lub szkoły specjalnej, spełniając odpowiednie kryteria dochodowe. Jest to forma pomocy finansowej, która ma na celu wspieranie rodzin w pokryciu kosztów związanych z edukacją ich dzieci.

Aby otrzymać ten dodatek, rodzice lub opiekunowie muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta, lub w innym organie administracji publicznej odpowiedzialnym za świadczenia rodzinne. Wniosek ten można złożyć w określonym terminie, zwykle przed rozpoczęciem roku szkolnego, aby zapewnić wypłatę dodatku w trakcie całego okresu nauki.

Dodatek edukacyjny jest ważnym wsparciem dla rodzin, które stawiają na edukację swoich dzieci. Środki te mogą pomóc w pokryciu różnych kosztów związanych z nauką, takich jak podręczniki, materiały szkolne, opłaty za zajęcia dodatkowe czy dojazdy do szkoły. Dzięki temu rodzice mogą zapewnić swoim dzieciom lepsze warunki do nauki i rozwijania się.

Taki dodatek sfinansuje dojazdy do szkoły

Dodatkowy dodatek na dojazdy do szkoły, związany z uczęszczaniem do zajęć szkolnych poza miejscem zamieszkania, jest często pomijany przez rodziców, którzy najczęściej kojarzą jedynie świadczenie „Dobry start” z ZUS. Niemniej jednak istnieje inna forma dofinansowania, która pozwala na obniżenie kosztów związanych z dojazdami do szkoły. Ten dodatek jest związany z zasiłkiem rodzinny i może być udzielany w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o to świadczenie.

Zasiłek rodzinny to rodzaj wsparcia finansowego, które jest przyznawane rodzinom na podstawie określonych kryteriów. Jednym z głównych wymagań jest dochód rodziny. Na przykład, dla rodzin z dochodem poniżej 674 złotych na osobę w rodzinie (lub 764 złotych, jeśli rodzina ma niepełnosprawne dziecko), przysługuje zasiłek rodzinny. Mimo wzrostu najniższego wynagrodzenia, próg dochodowy pozostaje niezmieniony.

Jeśli dochód rodziny przekroczy ten próg, organ odpowiedzialny za wypłatę zasiłku rodzinny zastosuje tzw. „zasadę złotówka za złotówkę”, co oznacza, że zasiłek zostanie pomniejszony w takiej samej kwocie, jak przekroczenie progu dochodowego.

Dodatek na dojazdy do szkoły, związany z zasiłkiem rodzinny, jest ważnym wsparciem dla rodzin, które muszą zapewnić swoim dzieciom uczestnictwo w zajęciach szkolnych poza miejscem zamieszkania. To szczególnie pomocne dla rodzin, które mieszkają w oddalonych miejscowościach lub w regionach, gdzie brakuje odpowiednich szkół.

Warto pamiętać o tej formie dofinansowania i skorzystać z niej, jeśli spełniamy odpowiednie kryteria dochodowe. To dodatkowe środki, które mogą znacząco pomóc w pokryciu kosztów związanych z dojazdami do szkoły, co w efekcie przyczyni się do umożliwienia dzieciom dostępu do edukacji w odpowiednich placówkach i stworzy lepsze warunki do ich nauki i rozwoju.

Kto i gdzie może się o takie pieniądze ubiegać?

Osoby spełniające odpowiednie kryteria mają prawo ubiegać się o dodatek finansowy na dojazdy z miejsca zamieszkania do szkoły. Przysługuje on matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, a także osobie uczącej się w taki sposób. Wysokość tego wsparcia wynosi 690 złotych rocznie, co oznacza wypłatę 69 złotych przez okres 10 miesięcy, czyli od września do czerwca następnego roku kalendarzowego, pokrywając tym samym czas trwania roku szkolnego.

Aby ubiegać się o ten dodatek, rodzice lub opiekunowie muszą złożyć odpowiedni wniosek o zasiłek rodzinny w urzędzie gminy lub miasta, lub w innych jednostkach organizacyjnych gminy, takich jak ośrodek pomocy społecznej. Wniosek powinien być złożony w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W ramach dokumentacji do wniosku, konieczne jest załączenie oświadczenia potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.

Dodatkowo, rodzice dzieci uczących się w szkołach ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania mogą również starać się o dodatek „na internat”. W takim przypadku wysokość dodatku wzrasta do 113 złotych miesięcznie. Jednak w celu uzyskania tego wsparcia, rodzic lub opiekun musi udowodnić czasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie.

To wsparcie na dojazdy do szkoły oraz ewentualny dodatek na internat ma na celu pomóc rodzinom w związku z ponoszonymi kosztami związanymi z nauką w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania. Pozwala to na zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z edukacją dzieci, zwłaszcza w przypadku szkół, które znajdują się daleko od miejsca zamieszkania uczniów.

Warto podkreślić, że dodatek finansowy na dojazdy do szkoły i na internat ma znaczenie społeczne, ponieważ zachęca rodziny do kontynuowania nauki i umożliwia dostęp do edukacji na szczeblu ponadpodstawowym bez względu na odległość od szkoły. To z kolei przyczynia się do budowania bardziej wykształconego społeczeństwa i wspierania młodych ludzi w rozwijaniu swoich umiejętności i talentów.

This is from
Jesteś rodzicem? Z tym wnioskiem dostaniesz ekstra 690 zł:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments