sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltNeo-KRS zwołała na wezwanie Ziobry nadzwyczajne, lecz nielegalne posiedzenie

Neo-KRS zwołała na wezwanie Ziobry nadzwyczajne, lecz nielegalne posiedzenie

Nielegalny organ Krajowej Rady Sądownictwa (neo-KRS) zażądany przez Dagmarę Pawełczyk- Woicka popleczniczkę Ziobry zwołał na jego polecenie na 28 sierpnia 2023 r. nadzwyczajne posiedzenie Rady na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Tematem obrad będzie postępujące upolitycznienie sądownictwa i stosowanie przez niektórych sędziów podwójnych standardów. Szkoda tylko, ze poprzez upolitycznienie sądownictwo dygnitarz uważa posługiwanie się przez legalnych sędziów podczas orzecznictwa i podważania uprawnień neosędziów wyroków wydanych przez TSUE i ETPCz.

POLECAMY: Ziobro wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenie neo-KRS z powodu „upolitycznienia” sądownictwa

Minister Ziobro argumentował swoją decyzję w liście do „przewodniczącej” neo-KRS, Dagmary Pawełczyk-Woickiej, poprzez przywołanie sprawy brutalnej napaści na kierowcę furgonetki pro-life, która została umorzona przez sąd. Jego zdaniem, ta decyzja pokazuje, że niektórzy sędziowie stosują swoje polityczne przekonania zamiast prawa. Minister uważa, że jest to przykład naruszania granic prawa i aktów bezprawia.

Głównym tematem nadzwyczajnego posiedzenia przebierańców w togach, których legalność istnienia została podważona przez TSUE i ETPCz ma być rosnące upolitycznienie sądownictwa oraz stosowanie podwójnych standardów. Minister zaznacza również, że konieczna jest gruntowna reforma sądownictwa w celu jego odpolitycznienia.

POLECAMY: Neo-KRS poświadczył nieprawdę na wniosku do prezydenta. Sprawa zgłoszona do organów ścigania

W odpowiedzi na tę sytuację upolityczniona przez Ziobrę i zalegalizowana przez Dudę nielegalna i przestępcza Rada ma kilka możliwości. Może wydać stanowisko, wyrażając swoje zdanie na temat wyroków, braku apolityczności sędziów itp. „Rada” może również zdecydować się na lustrację lub wizytację w wybranych sądach, które wydały kontrowersyjne wyroki. Zanim jednak podejmie taką decyzję, musi dokładnie zbadać, czy te wyroki były sprawiedliwe i niezależne od poglądów politycznych. Przypominamy, ze każde z tych działań jest działaniem sprzecznym z prawem i miejmy nadzieję, że wieruszka Ziobry zasiadająca w tym organie niebawem długie lata spędzi za kratami tam, gdzie jest miejsce przestępców podających się za urzędników państwowych pobierających bezpostawnie wynagrodzenie i prześladująca legalnych sędziów za posiłkowanie się niekorzystnymi dla reżimu Kaczyńskiego wyrokami TSUE.

Neo-KRS może także wystosować apele do prezydenta i rządu, aby wprowadzili zmiany mające na celu uniknięcie podobnych sytuacji. Może również organizować szkolenia dla sędziów w konkretnych dziedzinach. „Rada” może zaapelować do sądów, aby sędziowie bardziej uwzględniali kontrowersyjne kwestie w swoich orzeczeniach oraz rozpocząć dyskusję na temat konkretnych rozwiązań w celu ich dogłębnego zbadania. Również to działanie będzie sprzeczne z prawem.

Pytana, czy ta inicjatywa ministra nie jest wynikiem kampanii wyborczej, okupanta stanowiska przewodniczącej Dagmara Pawełczyk-Woicka stwierdziła, że jeśli pozostaną przy meritum, to czas kampanii jest odpowiedni do merytorycznych rozważań. Podkreśliła również, że nie chodzi o emocjonalne ataki na konkretnych sędziów, lecz o ogólne rozwiązania.

Pawełczyk-Woicka przypomniała również o dużym projekcie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, który tkwi w Rządowym Centrum Legislacji od ponad roku, a postępy w jego pracach nie są widoczne.

Przypominamy, że wydawane orzecznictwa przez neo-sędziów podlegają uchyleniu z mocy prawa. W przypadku postępowań cywilnych na podstawie art. 379 pkt 4 in fine k.p.c., a karnych na podstawie art. 439 § 1 pkt 6 in fine k.p.k.

Czym jest neo-KRS i neo-sędzia

Krajową Radę Sądownictwa wyłoniono w sposób niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej co powoduje, że w świetle przyjętej linii orzecznictwa SN, a także TSUE nie można tej instytucji uznać jako organ działający leganie i posiadający uprawnienia do mianowania sędziów. Każdy sędzia mianowany przez ten niekonstytucyjny organ i powołany przez prezydenta do pełnienia służy jest również noe-sędzią, który nie posiada zdolności prawnych do wydawania orzecznictwa,

W tym miejscu zasadnym stanie się podniesienie, że problem powołań „sędziów” po ukształtowaniu „Krajowej Rady Sądownictwa” w wyniku zmian w 2017 roku posiada kilka aspektów. Pierwszy związany jest z przepisami Konstytucji RP, które nakładają na organy władzy publicznej, w tym prawodawcę, obowiązek takiego powoływania sędziów do obowiązków orzeczniczych, który gwarantuje niezbędne minimum niezależności i niezawisłości organów biorących udział w procesie nominacyjnym. Takim organem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Ingerencja w konstytucyjne standardy kształtowania sędziowskiego składu tego organu, stwarzająca możliwość ukształtowania Rady przez polityków, czyli wyboru członków sędziowskich Rady w całości przez parlament (z wyłączeniem I Prezesa SN i Prezesa NSA), spowodowała, że ten organ nie spełnia wymogów konstytucyjnych. To sprawia, że w każdym wypadku powołania sędziego pojawia się wątpliwość, która towarzyszy każdemu człowiekowi, który oddaje swoją sprawę pod osąd sądu, czy ten sąd jest sądem właściwym w rozumieniu konstytucyjnym.

Ponadto – to drugi aspekt – w doktrynie, do czego dołożyłem rękę, i w orzecznictwie pojawiła się metoda weryfikacji poprawności powołania sędziów w oparciu o narzędzia, które są w systemie od zawsze, ale zasadniczo nie służą do oceny spełnienia minimalnych przesłanek bezstronności i niezawisłości. Chodzi o instytucje (w przypadku kontroli prewencyjnej) – iudex suspectus i iudex inhabilis, a w przypadku kontroli następczej – bezwzględnej przesłanki odwoławczej, jaką jest nienależyta obsada sądu. Na tym pomyśle posadowione było stanowisko uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 roku. Uchwała ta zawierała nie do końca właściwe zróżnicowanie: wskazując, że w przypadku SN, ze względu na charakter tego organu, sędziowie powołani po rekomendacji KRS ukształtowanej po 2017 r. nie dają gwarancji niezawisłego i bezstronnego orzekania. I z tego powodu uznano, że wyłącznie ta wada instytucjonalna uzasadnia twierdzenie, że tacy sędziowie pozbawieni są materialnego votum. Uchwała nie zakwestionowała, że te osoby uzyskały status sędziów SN, ale stwierdzono, że nie mają uprawnień do wydawania orzeczeń.

Wydane do tej pory orzeczenia przez takich ‘sędziów’ są dotknięte wadą, z uwagi na nienależytą obsadę sądu, którą traktować należy jako niespełnienie konstytucyjnego wymogu sądu właściwego określonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Wadliwie powołani sędziowie nie powinni orzekać. Od dnia wydania uchwały sędziowie ci są pozbawieni zdolności do orzekania. Nie dysponują materialnym votum, choć mają status sędziów. W związku z powyższą sprawą uznać należy, że na podstawie art. 91 ust. 2 i 3 orzecznictwo wydane TSUE i ETPCz, zasadę pierwszeństwa stosowania prawa

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-487 /19, jak też wcześniejszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021 r., skarga nr 4907 /18 Przypominam tym samym kapturowemu sądowi, że zgodnie z art. 9 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest przestrzegać wiążącego ją prawa międzynarodowego. Stosownie zaś do treści art. 91 ust. 2 Konstytucji umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Status sędziów oraz gwarancje niezależności sądów, stanowiące istotę prawa do rzetelnego procesu sądowego, znajdują umocowanie w zapisach Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i potwierdzone jest dodatkowo w art. 6 ust. 3 Traktatu o UE. W zakresie niniejszej sprawy nie ma zastosowania wyrok wydany w dniu 7 października 2021 r. przez Trybunał Konstytucyjny w obecnym – wadliwym – składzie w sprawie o sygn. K 13/21, który godzi w interesy obywateli.

Nasze stanowisko w zakresie neo-KRS i neo-sędziów mianowanych przez ten niekonstytucyjny organ potwierdza stanowisko Komisja Europejska, która w dniu 15 lutego 2023 roku podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z kontrowersyjnym orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 22 grudnia 2021 r. – Powodem były wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE. Bez wątpienia w świetle treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielkiej Izby) z dnia 19 listopada 2019 roku (nr C 585/18, C – 624/18, C 625/18) oraz uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110-1/20) zachodzi podstawa do stwierdzenia, że instytucja powołana do zapewnienia praworządności łamie prawo i popełnia przestępstwo.

Przypominamy, że wydawane orzecznictwa przez neo-sędziów podlegają uchyleniu z mocy prawa. W przypadku postępowań cywilnych na podstawie art. 379 pkt 4 in fine k.p.c., a karnych na podstawie art. 439 § 1 pkt 6 in fine k.p.k.

W związku z powyższym warto, jest zawsze zasięgnąć rady specjalisty z zakresu prawa, który jest w stanie sprawdzić, czy sędzia orzekający w sprawie posiada zdolność do wydawania orzecznictwa, aby wydany przez niego wyrok nie posiadał wady prawnej. Taką poradę wraz możliwościami, jakie daje Państwu prawo w zakresie zapewnienia sobie sprawiedliwego procesu, można uzyskać w naszej kancelarii, pisząc na adres: [email protected]

Potrzebujesz pomocy prawnej, napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Here’s Prawo co dnia,Aktualności z kraju,Wydarzenia dnia,Dagmara Pawełczyk-Woicka,lega artis,legaartis,neo-krs,neo-sędzia,polityczne sądy,ziobro-related post from
Neo-KRS zwołała na wezwanie Ziobry nadzwyczajne, lecz nielegalne posiedzenie:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments