czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltPolacy nie wiedzą o tym dodatku. 553 zł bez względu na wiek...

Polacy nie wiedzą o tym dodatku. 553 zł bez względu na wiek i do wydania na co tylko chcemy

Miesięczny dodatek w wysokości 553,30 zł, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stanowi istotne wsparcie finansowe dla uprawnionych osób. Warto podkreślić, że jego kwota jest ustalona, ale co roku podlega ona korekcie w związku z waloryzacją. Przed 1 marca tego roku wynosił on 481,97 zł, co ilustruje dynamikę zmian w świadczeniach.

Wartościowe informacje podaje specjalistyczny portal rynekzdrowia.pl, donosząc, że na terenie samego Podkarpacia niemal 1600 osób otrzymuje to świadczenie. Jest to wyraźny sygnał, że wsparcie to jest znaczące i spełnia ważną rolę w życiu beneficjentów.

Aby być uprawnionym do otrzymywania tego dodatku, trzeba spełnić konkretne warunki określone przez odpowiednie przepisy. Niezbędne jest również złożenie wniosku w odpowiednim terminie. Organ rentowy jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku w ciągu 30 dni od jego złożenia, co ma na celu zapewnienie szybkiej reakcji i udzielenia wsparcia osobom, które tego potrzebują.

Kto może otrzymać 553,30 zł od ZUS-u?

Omawiane świadczenie nosi nazwę „dodatek dla sierot zupełnych” i jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na mocy przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Miesięczna kwota tego dodatku wynosi obecnie 553,30 zł i może być przyznawana osobom, które spełniają następujące warunki:

 1. Straciły obydwoje rodziców.
 2. Straciły matkę, a ojciec był nieznany.

Dodatkowo, osoba ubiegająca się o ten dodatek musi być uprawniona do renty rodzinne po swoich zmarłych rodzicach lub zmarłej matce. Warto zaznaczyć, że wysokość tego świadczenia jest stała, ale podlega corocznej waloryzacji razem z rentą rodzinną. Do końca lutego 2024 roku będzie wypłacany w kwocie 553,30 zł.

Wiek wnioskodawcy nie ma wpływu na możliwość ubiegania się o ten dodatek, jednak ważne jest zrozumienie, że osoby pobierające emeryturę z ZUS nie są uprawnione do otrzymywania dodatku dla sierot zupełnych od tego samego źródła (ZUS). Przyznawanie tego świadczenia jest związane z posiadaniem prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a spełnienie tych warunków jest ściśle uregulowane w przepisach prawnych. Dlatego też osoby zainteresowane tym dodatkiem muszą dostosować się do tych kryteriów.

Wartościową informacją jest to, że dodatek ten stanowi ważne wsparcie finansowe dla osób, które utraciły obydwoje rodziców lub matkę i spełniają określone przepisami warunki. Jest to istotne z punktu widzenia tych, którzy mogą skorzystać z tego świadczenia, aby poprawić swoją sytuację materialną.

Trzeba złożyć wniosek. Urzędnicy mają 30 dni na podjęcie decyzji

Aby ubiegać się o dodatek dla sierot zupełnych, konieczne jest złożenie druku ERRD. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Wniosek można dostarczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika do dowolnej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). Istnieje także opcja wysłania wniosku pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego, co jest szczególnie przydatne dla osób przebywających za granicą.

Warto pamiętać, że do wniosku trzeba dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec dziecka jest nieznany, a matka nie żyje, wymagane jest dostarczenie dokumentu stwierdzającego datę zgonu matki oraz aktu urodzenia, z którego wynika brak informacji o ojcu dziecka. Istnieje elastyczność w tym zakresie, można składać te dokumenty w dowolnym momencie po spełnieniu wymaganych warunków uprawniających do otrzymania świadczenia.

Kto może się ubiegać o rentę rodzinną?

Rozważając kwestię dodatku dla sierot zupełnych, kluczowym aspektem jest zrozumienie zasad przyznawania renty rodzinnej. Przysługuje ona tym, którzy byli uprawnieni do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy w momencie zgonu osoby ubezpieczonej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) szczegółowo wyjaśnia, że po śmierci bliskiego członka rodziny prawo do renty rodzinnej przysługuje:

 1. Dzieciom własnym, dzieciom małżonka oraz dzieciom przysposobionym, pod pewnymi warunkami:
  • Dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia.
  • Dzieci uczące się, które są młodsze niż 25 lat. Jeśli dziecko kończy 25 lat na ostatnim roku studiów na uczelni wyższej, to prawo do renty zostaje przedłużone aż do ukończenia tego roku nauki.
  • Dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy jeszcze przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku, gdy kontynuują naukę w szkole przed ukończeniem 25 lat.
 2. Wnukom i rodzeństwu, pod warunkiem, że zostali przyjęci na wychowanie i utrzymanie co najmniej rok przed śmiercią osoby ubezpieczonej i nie osiągnęli pełnoletniości przed tą datą.
 3. Innym dzieciom, przyjętym na wychowanie i utrzymanie co najmniej rok przed śmiercią osoby ubezpieczonej, jeśli nie osiągnęły one pełnoletności. Wyjątkiem są dzieci, które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Warto podkreślić, że renta rodzinna ma istotne znaczenie dla przyznania dodatku dla sierot zupełnych, a więc jest to zagadnienie istotne zarówno z perspektywy finansowej, jak i społecznej dla rodzin dotkniętych tym wyjątkowo trudnym okolicznościom.

From
Polacy nie wiedzą o tym dodatku. 553 zł bez względu na wiek i do wydania na co tylko chcemy:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments