wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaWeltSędzia Morawiec wygrywa z represjonistą legalnych sędziów. Radzik umorzył jej bezpodstawną dyscyplinarkę

Sędzia Morawiec wygrywa z represjonistą legalnych sędziów. Radzik umorzył jej bezpodstawną dyscyplinarkę

Przemysław Radzik, upolityczniony zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz członek „elitarnego” grona neosędziów, zakończył procedurę dyscyplinarną, która została wszczęta cztery lata temu przeciwko sędzi Beatrice Morawiec z Sądu Okręgowego w Krakowie.

Beata Morawiec, była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i obecnie sędzia tegoż sądu oraz prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, była obiektem dochodzenia upolitycznionego poplecznika Ziobry Przemysława Radzika – rzecznika dyscyplinarnego i członka „elitarnego” grona noesędziów w 2021 roku. Prokuratura Krajowa próbowała postawić jej dwa zarzuty: przyjęcia wynagrodzenia za pracę, której nie wykonała na rzecz sądu apelacyjnego w Krakowie, oraz zarzuty karne za rzekome przyjęcie łapówki w postaci telefonu. W celu postawienia tych zarzutów konieczne było zniesienie immunitetu sędzi.

POLECAMY: Bunt w bydgoskim sądzie. Legalni sędziowie mają dość prześladowań nielegalnej KRS, w której imieniu działa Radzik

Radzik, oskarżył Beatę Morawiec o naruszenie godności urzędu sędziego, opierając się wyłącznie na dokumentacji dostarczonej przez prokuraturę.

Postępowanie dyscyplinarne zostało rozpatrzone przez nieistniejącą już upolitycznioną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. W pierwszej instancji Izba ta zniosła immunitet sędzi Beaty Morawiec i zawiesiła ją w pełnieniu obowiązków sędziowskich przez osiem miesięcy. Mimo to, w czerwcu 2021 roku, Izba Dyscyplinarna w drugiej instancji odmówiła zgody na ściganie sędzi, jednocześnie wyrażając wątpliwości co do rzekomych dowodów przedstawionych przez prokuraturę. W efekcie tego sędzia powróciła do pracy. Dopiero w styczniu 2022 roku Prokuratura Krajowa ostatecznie, bez rozgłosu, umorzyła sprawę przeciwko niej.

POLECAMY: W Strasburgu lawinowo rośnie ilość sprawa dotyczących wyroków wydanych przez neosędziów

Niemniej jednak – represjonista, a zarazem przestępca w todze mający wizję bycia sędzią – Przemysław Radzik nie wycofał wtedy zarzutów dyscyplinarnych. Zrobił to dopiero niedawno, czyli po ponad półtora roku od decyzji prokuratury. Nie jest jasne, dlaczego tak długo zwlekał z podjęciem tej decyzji.

Sędzia Beata Morawiec skomentowała tę sytuację w rozmowie z OKO.press, mówiąc: „Długo musiałam czekać na tę decyzję. Decyzja Radzika nie ma jednak daty. Co jest nieprofesjonalne. Byłam pewna, że taka decyzja zapadnie, bo taka powinna być konsekwencja wcześniejszych decyzji Izby i prokuratury. Nie wiem, dlaczego Radzik tyle z tym zwlekał.” Dodając: „Co dalej? Jestem optymistką. Trzymam się i jestem pewna, że doczekamy czasów, gdy praworządność nie będzie pustym słowem. Nie złamano mnie i dalej robię swoje.”

Sędzia Beata Morawiec wyraziła swoje zdanie na temat decyzji Przemysława Radzika w następujący sposób:

„Musiałam długo czekać na tę decyzję. Jednak decyzja Radzika nie ma określonej daty, co uważam za nieprofesjonalne. Byłam pewna, że taka decyzja zostanie podjęta, ponieważ to była naturalna konsekwencja wcześniejszych decyzji Izby i prokuratury. Nie rozumiem, dlaczego Przemysław Radzik tak długo zwlekał z jej podjęciem.”

Dodatkowo, Beata Morawiec wyraziła swoje optymistyczne podejście i powiedziała: „Pozostaję optymistką. Trzymam się i wierzę, że nadejdzie czas, kiedy praworządność nie będzie tylko pustym słowem. Nie uległam i nadal będę kontynuować moją pracę.”


Przypominamy, że wydawane orzecznictwa przez neo-sędziów podlegają uchyleniu z mocy prawa. W przypadku postępowań cywilnych na podstawie art. 379 pkt 4 in fine k.p.c., a karnych na podstawie art. 439 § 1 pkt 6 in fine k.p.k.


Czym jest neo-KRS i neo-sędzia

Krajową Radę Sądownictwa wyłoniono w sposób niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej co powoduje, że w świetle przyjętej linii orzecznictwa SN, a także TSUE nie można tej instytucji uznać jako organ działający leganie i posiadający uprawnienia do mianowania sędziów. Każdy sędzia mianowany przez ten niekonstytucyjny organ i powołany przez prezydenta do pełnienia służy jest również noe-sędzią, który nie posiada zdolności prawnych do wydawania orzecznictwa,

W tym miejscu zasadnym stanie się podniesienie, że problem powołań „sędziów” po ukształtowaniu „Krajowej Rady Sądownictwa” w wyniku zmian w 2017 roku posiada kilka aspektów. Pierwszy związany jest z przepisami Konstytucji RP, które nakładają na organy władzy publicznej, w tym prawodawcę, obowiązek takiego powoływania sędziów do obowiązków orzeczniczych, który gwarantuje niezbędne minimum niezależności i niezawisłości organów biorących udział w procesie nominacyjnym. Takim organem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Ingerencja w konstytucyjne standardy kształtowania sędziowskiego składu tego organu, stwarzająca możliwość ukształtowania Rady przez polityków, czyli wyboru członków sędziowskich Rady w całości przez parlament (z wyłączeniem I Prezesa SN i Prezesa NSA), spowodowała, że ten organ nie spełnia wymogów konstytucyjnych. To sprawia, że w każdym wypadku powołania sędziego pojawia się wątpliwość, która towarzyszy każdemu człowiekowi, który oddaje swoją sprawę pod osąd sądu, czy ten sąd jest sądem właściwym w rozumieniu konstytucyjnym.

Ponadto – to drugi aspekt – w doktrynie, do czego dołożyłem rękę, i w orzecznictwie pojawiła się metoda weryfikacji poprawności powołania sędziów w oparciu o narzędzia, które są w systemie od zawsze, ale zasadniczo nie służą do oceny spełnienia minimalnych przesłanek bezstronności i niezawisłości. Chodzi o instytucje (w przypadku kontroli prewencyjnej) – iudex suspectus i iudex inhabilis, a w przypadku kontroli następczej – bezwzględnej przesłanki odwoławczej, jaką jest nienależyta obsada sądu. Na tym pomyśle posadowione było stanowisko uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 roku. Uchwała ta zawierała nie do końca właściwe zróżnicowanie: wskazując, że w przypadku SN, ze względu na charakter tego organu, sędziowie powołani po rekomendacji KRS ukształtowanej po 2017 r. nie dają gwarancji niezawisłego i bezstronnego orzekania. I z tego powodu uznano, że wyłącznie ta wada instytucjonalna uzasadnia twierdzenie, że tacy sędziowie pozbawieni są materialnego votum. Uchwała nie zakwestionowała, że te osoby uzyskały status sędziów SN, ale stwierdzono, że nie mają uprawnień do wydawania orzeczeń.

Wydane do tej pory orzeczenia przez takich ‘sędziów’ są dotknięte wadą, z uwagi na nienależytą obsadę sądu, którą traktować należy jako niespełnienie konstytucyjnego wymogu sądu właściwego określonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Wadliwie powołani sędziowie nie powinni orzekać. Od dnia wydania uchwały sędziowie ci są pozbawieni zdolności do orzekania. Nie dysponują materialnym votum, choć mają status sędziów. W związku z powyższą sprawą uznać należy, że na podstawie art. 91 ust. 2 i 3 orzecznictwo wydane TSUE i ETPCz, zasadę pierwszeństwa stosowania prawa

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-487 /19, jak też wcześniejszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021 r., skarga nr 4907 /18 Przypominam tym samym kapturowemu sądowi, że zgodnie z art. 9 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest przestrzegać wiążącego ją prawa międzynarodowego. Stosownie zaś do treści art. 91 ust. 2 Konstytucji umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Status sędziów oraz gwarancje niezależności sądów, stanowiące istotę prawa do rzetelnego procesu sądowego, znajdują umocowanie w zapisach Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i potwierdzone jest dodatkowo w art. 6 ust. 3 Traktatu o UE. W zakresie niniejszej sprawy nie ma zastosowania wyrok wydany w dniu 7 października 2021 r. przez Trybunał Konstytucyjny w obecnym – wadliwym – składzie w sprawie o sygn. K 13/21, który godzi w interesy obywateli.

Nasze stanowisko w zakresie neo-KRS i neo-sędziów mianowanych przez ten niekonstytucyjny organ potwierdza stanowisko Komisja Europejska, która w dniu 15 lutego 2023 roku podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z kontrowersyjnym orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 22 grudnia 2021 r. – Powodem były wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE. Bez wątpienia w świetle treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielkiej Izby) z dnia 19 listopada 2019 roku (nr C 585/18, C – 624/18, C 625/18) oraz uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110-1/20) zachodzi podstawa do stwierdzenia, że instytucja powołana do zapewnienia praworządności łamie prawo i popełnia przestępstwo.

Przypominamy, że wydawane orzecznictwa przez neo-sędziów podlegają uchyleniu z mocy prawa. W przypadku postępowań cywilnych na podstawie art. 379 pkt 4 in fine k.p.c., a karnych na podstawie art. 439 § 1 pkt 6 in fine k.p.k.

W związku z powyższym warto, jest zawsze zasięgnąć rady specjalisty z zakresu prawa, który jest w stanie sprawdzić, czy sędzia orzekający w sprawie posiada zdolność do wydawania orzecznictwa, aby wydany przez niego wyrok nie posiadał wady prawnej. Taką poradę wraz możliwościami, jakie daje Państwu prawo w zakresie zapewnienia sobie sprawiedliwego procesu, można uzyskać w naszej kancelarii, pisząc na adres: [email protected]

Potrzebujesz pomocy prawnej, napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

This is from
Sędzia Morawiec wygrywa z represjonistą legalnych sędziów. Radzik umorzył jej bezpodstawną dyscyplinarkę:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments