niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaWeltUpadek banku w Polsce. Ogłoszono ważny termin dla klientów

Upadek banku w Polsce. Ogłoszono ważny termin dla klientów

Osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich, zwane frankowiczami, mają ważne informacje do przekazania dotyczące swoich wierzytelności wobec upadłego Getin Noble Banku. Aby zgłosić swoje roszczenia, frankowicze muszą skorzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Na szczęście dla nich, do 21 sierpnia tego roku takie zgłoszenia są bezpłatne. Po tym terminie, niestety, zostanie wprowadzona obowiązkowa opłata w wysokości 1 010,49 zł za złożenie wierzytelności.

Istnieje kilka ważnych punktów, o których frankowicze powinni pamiętać. Po pierwsze, fakt zakończenia lub wypowiedzenia kredytu, a nawet egzekwowania kredytu przez bank od dawnych kredytobiorców, nie stanowi przeszkody w zgłaszaniu swoich wierzytelności wobec Getin Noble Banku. Osoby, które posiadają tego rodzaju wierzytelności, powinny niezwłocznie skorzystać z możliwości zgłoszenia ich za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, aby upewnić się, że ich roszczenia zostaną uwzględnione.

Zgodnie z wyjaśnieniem syndyka Getin Noble Banku, Marcin Kubiczek, przekroczenie terminu zgłoszenia nie spowoduje unieważnienia wierzytelności. Frankowicze, którzy zgłoszą swoje wierzytelności do 21 sierpnia, nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów. Jednak później, jeśli zgłoszenie zostanie złożone po tym terminie, konieczne będzie zapłacenie obowiązkowej opłaty w wysokości 1 010,49 zł.

W kontekście trwającej sytuacji upadłości Getin Noble Banku, ta informacja może być kluczowa dla frankowiczów i innych wierzycieli. Wielu frankowiczów boryka się z problemami związanymi z wysokością rat kredytowych, zwłaszcza w związku ze zmianami kursu walutowego. Dlatego też, mając świadomość terminów i wymogów związanych z zgłoszeniem swoich wierzytelności, mogą oni w sposób odpowiedni i rzetelny załatwić swoje sprawy związane z Getin Noble Bankiem.

Wierzytelność należy zgłosić do Krajowego Rejestru Zadłużonych

Zgodnie z wyjaśnieniem podanym przez syndyka, wierzytelności należy zgłaszać przy pomocy Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), z pewnymi wyjątkami. Wyjątkiem są tu należności wynikające ze stosunku pracy, rent i odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy. Warto zaznaczyć, że zgłoszenia w formie papierowej przesłane do Sądu, adresu upadłego banku lub kancelarii syndyka nie będą miały mocy prawnej.

Należy podkreślić, że brak pełnej wiedzy wierzyciela na temat dokładnej wysokości zgłaszanego roszczenia lub brak pełnej dokumentacji, takiej jak zaświadczenia o dokonanych spłatach, nie stanowi przeszkody w złożeniu zgłoszenia wierzytelności. Tego rodzaju zgłoszenie może być uzupełnione przez wierzyciela w późniejszym etapie postępowania.

Istotne jest, że zakończenie lub wypowiedzenie kredytu, a nawet wyegzekwowanie go przez bank od dawnego kredytobiorcy, nie stanowi przeszkody w zgłoszeniu wierzytelności. Wierzyciel nadal ma prawo zgłosić swoje roszczenia w ramach postępowania upadłościowego, nawet jeśli umowa kredytowa została zakończona lub kredyt został wyegzekwowany przez bank.

Przedstawione wyjaśnienia syndyka mają na celu zapewnienie przejrzystości i klarowności w procesie zgłaszania wierzytelności w kontekście postępowania upadłościowego. Wspomniane wyjątki i możliwość uzupełnienia zgłoszenia w późniejszym czasie pomagają wierzycielom w skutecznym uczestnictwie w procesie upadłościowym i zabezpieczają ich interesy w ramach tego skomplikowanego prawnego procesu. Dlatego też korzystanie z Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) i składanie zgłoszeń w sposób zgodny z wytycznymi syndyka jest kluczowe dla właściwego przebiegu procesu upadłościowego i uregulowania roszczeń wierzycieli.

Zgłoszenie wierzytelności można później uzupełnić o stosowne dokumenty

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że wierzyciele, składając zgłoszenie wierzytelności, nie muszą dołączać wszystkich dowodów lub dokumentów potwierdzających swoje roszczenia. Wystarczającym wymogiem jest jedynie ich wymienienie w zgłoszeniu.

Jednakże, w przypadku gdy wiele wierzytelności jest przedmiotem postępowań sądowych, bardzo istotne jest dokładne wskazanie w zgłoszeniu informacji dotyczących sądu, w którym toczy się dany proces, oraz sygnatury sprawy. To ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozpatrzenia roszczeń wierzycieli. Jeżeli postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające jest prowadzone, konieczne jest także podanie informacji o komorniku lub sądzie odpowiedzialnym za to postępowanie i podanie sygnatury związanej z daną sprawą.

Podkreślenie tych aspektów przez syndyka ma na celu zapewnienie, że wszystkie zgłoszone roszczenia będą traktowane z należytą uwagą i dokładnością, co jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanych spraw sądowych. Wierzytelności zgłoszone przez wierzycieli mają istotny wpływ na proces upadłościowy, a ich właściwe udokumentowanie ułatwia i przyspiesza cały proces.

Upadłość Getin Noble Banku. Syndyk radzi, aby wierzyciele (np. frankowicze) skorzystali z pomocy pełnomocników

Syndyk podkreśla, że w kwestiach prawnych, zwłaszcza dotyczących oświadczeń o potrąceniach, zaleca skorzystanie z pomocy pełnomocników, którzy posiadają doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych. Zgodnie z prawem, pełnomocnikiem wierzyciela może być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Ważne jest, aby wierzyciele dokonali zgłoszeń swoich roszczeń w odpowiednim terminie, co pozwoli syndykowi określić charakter i rozmiar tych roszczeń. Dzięki temu syndyk będzie mógł przygotować propozycję dla wierzycieli, w tym również dla kredytobiorców, którzy mieli kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych, w tym do franka szwajcarskiego.

Przyjrzyjmy się także wydarzeniom związanym z Getin Noble Bankiem. 30 września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, przenosząc całą jego działalność do Banku BFG (VeloBank). Bank BFG jest obecnie w posiadaniu BFG oraz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, który został utworzony przez osiem największych banków.

Warto zaznaczyć, że kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych, w tym do franka szwajcarskiego, zostały wyłączone z przeniesienia i nadal pozostają w Getin Noble Banku.

Później, 28 kwietnia tego roku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku 20 lipca tego samego roku.

Ogłoszenie upadłości oznacza, że bank nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli i wymaga przeprowadzenia procesu upadłościowego, aby rozwiązać jego sprawy finansowe i majątkowe. W tym kontekście zgłoszenia roszczeń przez wierzycieli są ważne, ponieważ pomogą w określeniu, jak podzielić majątek banku wśród wierzycieli w odpowiedni sposób.

From
Upadek banku w Polsce. Ogłoszono ważny termin dla klientów:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments